GDPR

Informačná povinnosť Prevádzkovateľa ochrana osobných údajov | GDPR

 

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A ÚVOD

 • Prevádzkovateľ je správcom webovej stránky www.zahradnecentrum-bena.sk, prostredníctvom ktorej prichádza k získavaniu a spracúvaniu Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“), ako aj v súlade s ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a dbá na ochranu Vašich osobných údajov.
 • Prevádzkovateľom webovej stránky www.zahradnecentrum-bena.sk je spoločnosť:

Ferdinand Beňa, miestom podnikania Cyrila Gallaya 6056/6, Čáčov, 905 01 Senica, IČO: 18 041 540, zapísaný v živnostenskom  registri Okresného úradu Senica, č. živnostenského registra: 205 – 6589 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). Miesto podnikania Prevádzkovateľa je zároveň doručovacou adresou.

Prevádzkovateľ Vám poskytne všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prostredníctvom e-mailu: info@zahradnecentrum-bena.sk  alebo písomne na adrese uvedenej vyššie.

Prevádzkovateľ v súvislosti s prevádzkou webovej stránky spracúva osobné údaje za nasledujúcich podmienok:

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.KONTAKTNÝ FORMULÁR

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri vybavovaní Vašej žiadosti doručenej prostredníctvom formuláru na webovej stránke. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané pri súťaži na základe čl. 6 bod. 1 písm. f) GDPR, t. j. na základe oprávneného záujmu.

Je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, a zároveň legitímnym očakávaním Vás ako dotknutej osoby, ktorá sa chce informovať o tovaroch a službách Prevádzkovateľa, že Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva len Vaše meno a e-mailovú adresu, prípadne iné údaje, ktoré možno považovať za osobné údaje, uvedené vo Vašej žiadosti.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje počas 3 mesiacov, odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Osobné údaje sú vymazané bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane jedna z uvedených skutočností.

2.OSOBNÉ ÚDAJE ZO SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na sociálnych médiách (napr. https://www.facebook.com/zahradnecentrumbena/), a to pri prijímaní a vybavovaní Vašich správ, odpovedaní na komentáre alebo iných akciách.

Tieto osobné údaje podliehajú podmienkam spracúvania osobných údajov sociálnych sietí, pričom viac informácií o spracúvania osobných údajov na sociálnych sieťach nájdete na týchto stránkach.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K osobným údajom má prístup Prevádzkovateľ a  zamestnanci Prevádzkovateľa.  Zamestnanci Prevádzkovateľa sú poučení o zásadách spracúvania Osobných údajov a o postupoch pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sú stanovené internými predpismi Prevádzkovateľa.

Príjemcami osobných údajov sú spoločnosti Cruel Creatives s.r.o., sídlom Kalinová 1255/13, 905 01 Senica, IČO: 48 153451 a spoločnosť CBsoft, s.r.o., so sídlom Potočná 249/16, 919 01 Skalica, IČO: 36 266 281, ktoré sú poskytovateľmi marketingových a hostingových služieb.

S týmito spoločnosťami máme uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme, aby boli Vaše osobné údaje chránené.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa neuskutoční.

PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje Profilovaním, teda žiadnou formou automatizovaného spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje tak, že by akýmkoľvek spôsobom vyhodnocoval osobné aspekty týkajúce sa dotknutej osoby, predovšetkým analyzovaním alebo predvídaním aspektov Dotknutej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 Predpisy o ochrane osobných údajov ustanovujú Vaše práva ako práva dotknutých osôb. Ak spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby vo svojom mene, poskytuje Prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie a realizuje práva dotknutej osoby v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä:

 • právo odvolať súhlas: dotknutá osoba tam, kde udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať súhlas informovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom zaslania e-mailu, písomne alebo prostredníctvom odvolania súhlasu v doručenom e-maily od Prevádzkovateľa,
 • právo na prístup: dotknutá osoba má právo na informácie o tom, aké informácie má Prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii a ako osobné údaje Dotknutej osoby používa,
 • právo na opravu: dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré nie sú správne, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov, prostredníctvom zaslania e-mailu Prevádzkovateľovi alebo písomne doručením pošty Prevádzkovateľovi,
 • právo na vymazanie: dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, tzv. právo na zabudnutie. V prípade, i) ak osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali, ii) ak je odvolaný súhlas, iii) ak dotknutá osoba namieta spracúvaniu osobných údajov a iv) pod.,
 • právo na obmedzenie spracúvania: dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania v prípade, ak to umožňuje GDPR Obmedzenie spracúvania je možné najmä i) ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, ii) spracúvanie je protizákonné, iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely ďalšieho spracúvania a iv) pod.,
 • právo na prenosnosť: dotknutá osoba je oprávnená získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v bežne používanom a čitateľnom formáte, a preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe súhlasu alebo automatizovanými prostriedkami,
 • právo namietať: dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa napr. i) spracúvania na základe oprávneného záujmu alebo ii) pri profilovaní. Prevádzkovateľ nespracúva ďalej osobné údaje dotknutej osoby, ak sa nepreukáže, že má oprávnené záujmy na ďalšom spracúvaní a tie prevyšujú práva a slobody dotknutej osoby,
 • právo podať sťažnosť: dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť priamo Prevádzkovateľovi, na adrese: Ferdinand Beňa, miestom podnikania Cyrila Gallaya 6056/6, Čáčov, 905 01 Senica alebo prostredníctvom e-mailu info@zahradnecentrum-bena.sk alebo na adresu: Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č. 02 32 31 32 14 alebo e-mailom na adrese dozor@pdp.gov.sk

Prevádzkovateľ prijíma prostredníctvom interných predpisov vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutým osobám všetky informácie uvedené v tomto bode, ako aj všetky informácie v zmysle Nariadenia, pričom tieto informácie poskytuje v stručnej, transparentnej, dostupnej a ľahko zrozumiteľnej forme, ako aj na Vaše požiadanie.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi osobných údajov každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

COOKIES              

Prevádzkovateľ pre zlepšenie poskytovania služieb využíva na stránke www.zahradnecentrum-bena.sk tzv. „cookies“, ktoré zaznamenávajú informácie o každom návštevníkovi stránky, jeho zariadení, preferenciách a pod. (ďalej ako „Cookies“).

Prevádzkovateľ využíva výlučne esenciálne Cookies potrebné k zachovaniu základnej funkčnosti a analytické Cookies, ktoré sú potrebné pre zaznamenávanie návštevnosti a zdrojov návštevnosti, a sú používané na zlepšovanie jednotlivých služieb Prevádzkovateľa.

Analytické Cookies sledujeme výlučne v prípade, ak nám s takým sledovaním udelíte súhlas.

Sledovanie Cookies je možné vypnúť v prehliadači, z ktorého navštevujete www.zahradnecentrum-bena.sk alebo prostredníctvom návštevy www.zahradnecentrum-bena.sk z prehliadača v režime inkognito.

INTERNÉ PREDPISY A POSTUPY PREVÁDZKOVATEĽA PRI SPRACÚVANÍ

Keďže Prevádzkovateľ dbá na ochranu Vašich osobných údajov, Prevádzkovateľ prijal interné predpisy, prostredníctvom ktorých realizuje ochranu Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ stanovil internými predpismi zásady spracúvania osobných údajov, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní osobných údajov, postupy pri plnení žiadostí o poskytnutie informácií a realizácii práv dotknutých osôb, ako aj ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov.

Vaše žiadosti, námety, podnety ohľadom osobných údajov vybavíme vždy na základe požiadaviek.

Oboznámenie

o spracúvaní osobných údajov

v zmysle čl. 13 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(ďalej ako „Nariadenie“)

1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je  Ferdinand Beňa, miestom podnikania Cyrila Gallaya 6056/6, Čáčov, 905 01 Senica, IČO: 18 041 540, zapísaný v živnostenskom  registri Okresného úradu Senica, č. živnostenského registra: 205 – 6589 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany  osobných údajov na adrese Čáčov 278, 905 01 Senica, Čáčov, e-mailom na e-mailovú adresu info@zahradnecentrum-bena.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0915 744 288

3. Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, že Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia/§ 19 a § 20 Zákona.

 

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane bezpečnostných opatrení na personálnej, organizačnej a technickej úrovni, pričom tieto opatrenia sú uvedené v Internej smernici. Ochrana Vašich osobných údajov je našou zásadnou prioritou ako Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente, a zároveň vo zverejnenom Zázname o spracovateľských činnostiach nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým konkrétnym účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a pod.

4. Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou zákonnosti, a to na účely spracovávania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach, ak je u Prevádzkovateľa splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 

Plnenie zmluvných povinností – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pri plnení zmluvy s Dotknutou osobou, v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností. K spracovávaniu osobných údajov pri plnení zmluvných povinností dochádza napr. pri vystavovaní cenových ponúk, pri plnení kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, ktoré sú uzatvorené medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.

Plnenie zákonných povinností – Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje pri plnení zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z daňových predpisov, predpisov súvisiacich s auditmi, účtovníctvom, a pod.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby. Oprávnený záujem Prevádzkovateľ aplikuje napr. pri určitých činnostiach spojených s prezentáciou Prevádzkovateľa (vybavovanie žiadostí z kontaktných formulárov na webovej stránke Prevádzkovateľa), pri vedení evidencie klientov, zákazníkov a obchodných partneroch v zmluvných vzťahoch alebo pri monitorovaní prevádzkových priestorov spoločnosti Prevádzkovateľa a pod.

Okrem vyššie opísaných prípadov spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľ pre zlepšenie poskytovania služieb využíva na svojej webovej stránke www.zahradnecentrum-bena.sk tzv. „cookies“, ktoré zaznamenávajú informácie o každom návštevníkovi stránky, jeho zariadení, preferenciách a pod. (ďalej ako „Cookies“). Prevádzkovateľ využíva výlučne esenciálne Cookies potrebné k zachovaniu základnej funkčnosti a analytické Cookies, ktoré sú potrebné pre zaznamenávanie návštevnosti a zdrojov návštevnosti, a sú používané na zlepšovanie jednotlivých služieb Prevádzkovateľa.

Analytické Cookies sleduje Prevádzkovateľ výlučne v prípade, ak mu s takým sledovaním udelíte súhlas. Sledovanie Cookies je možné vypnúť v prehliadači, z ktorého navštevujete www.zahradnecentrum-bena.sk alebo prostredníctvom návštevy www.zahradnecentrum-bena.sk z prehliadača v režime inkognito

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych základov, pričom určenie, či ide o zákonnú alebo zmluvnú požiadavku na spracovanie osobných údajov, ako aj oprávnený záujem, resp. verejný záujem Prevádzkovateľa sú uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa.

V prípade, ak by nedošlo k poskytnutiu osobných údajov Prevádzkovateľovi, v niektorých prípadoch by nebolo možné splniť povinnosti Prevádzkovateľa uložené právnymi predpismi a/alebo zákonmi alebo by nebolo možné uzavrieť medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou zmluvu a/alebo iný zmluvný vzťah.

Všetky účely spracovávania osobných údajov nájdete kliknutím na Záznam o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa.

 5. Kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil zmluvné a zákonné požiadavky, chránil životne dôležité záujmy, ak je to potrebné, prípadne aby mohol spracovávať osobné údaje, na ktorých spracovávanie Dotknutá osoba udelila súhlas alebo aby spracovával osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem.

Prevádzkovateľ spracováva prevažne identifikačné údaje fyzických osôb, zástupcov právnických osôb a ich kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa (trvalý, prechodný pobyt / miesto podnikania), dátum narodenia, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne iné potrebné údaje, špecifikované v Zázname o spracovateľských činnostiach .

Osobné údaje, resp. kategórie spracovávaných osobných údajov sú uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zmluvné povinnosti alebo zákonné povinnosti sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, prevažne špecifikované v právnych predpisoch. Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom súhlas alebo oprávnený záujem stanovuje kategórie spracovávaných osobných údajov Prevádzkovateľ.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v súlade so Záznamom o spracovateľských činnostiach. Tam, kde nie sú doby uchovávania uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa, sú stanovené  Registratúrnym plánom, Prevádzkovateľa, v ktorom sú stanovené doby uchovávania jednotlivých skupín osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov a odporúčaní príslušných orgánov. Tam, kde nie sú doby uchovávania uvedené v Registratúrnom pláne Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ určuje dobu uchovávania osobných údajov, ktorá je uvedená v Zázname o spracovateľských činnostiach.

 

V prípade Vašej požiadavky Vám poskytneme informácie o dobe uchovávania osobných údajov uvedené v Registratúrnom pláne a v Zázname o spracovateľských činnostiach.

7. Práva Dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, a v určitých prípadoch ustanoveniami Zákona.

 

Ako Dotknutá osoba môžete prostredníctvom žiadosti realizovať u Prevádzkovateľa Vaše práva, ktorými sú:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu. 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžu existovať  určité okolnosti / prípady vyplývajúce pre nás z platných právnych predpisov, ktoré nám budú brániť vo vymazaní Vašich osobných údajov, čo znamená,  že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.


Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ však nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

Ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať písomne, e-mailom alebo ústne (osobne).

Právo podať sťažnosť alebo podnet

So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

8. Uplatnenie práv Dotknutých osôb

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 5. tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť:

 • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Ferdinand Beňa, Cyrila Gallaya 6056/6, Čáčov, 905 01 Senica,
 • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info@zahradnecentrum-bena.sk,
 • telefonicky, na telefónnom čísle 0915 744 288,
 • ústne, na adrese nášho sídla Ferdinand Beňa, Cyrila Gallaya 6056/6, Čáčov, 905 01 Senica, o čom bude spísaný písomný záznam, ktorého kópia Vám bude predložená.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

9. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania. Pri spracovávaní osobných údajov Prevádzkovateľom teda neprichádza k profilovaniu, ani k spracovávaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania na vyhodnotenie Vašich osobných aspektov.

10. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií, a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií.

11. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – orgánom štátnej správy, napr. správca dane, Úrad na ochranu osobných údajov, súdy, orgány činné v trestnom konaní a pod. ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom – spoločnostiam poskytujúcim marketingové a hostingové služby pre Prevádzkovateľa:  Cruel Creatives s.r.o., Kalinová 1255/13, 905 01 Senica, IČO: 48153451, CBsoft s.r.o., Potočná 249/16, 919 01 Skalica, IČO: 36266281. Pri tvorbe cenových ponúk je príjemcom osobných údajov aj prevádzkovateľ systému iKros – KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903.

V prípade poruchy kamerového systému Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje sprostredkovateľovi – spoločnosti zabezpečujúcej opravy kamerového systému: KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o., Čáčovská cesta 5404/7, 905 01 Senica, IČO: 31105742.

V prípade vybavovania kontaktných formulárov na sociálnych sieťach (www.facebook.com,) sú príjemcami osobných údajov média, na ktorých sú tieto formuláre vypĺňané (www.facebook.com).

Kontaktný Formulár

V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov a pripomienok nás neváhajte kontaktovať. Náš kvalifikovaný a odborne zaškolený personál je pripravený Vám poradiť.

Podmienky ochrany osobných údajov nájdete na podstránke GDPR
 • Projekcia, realizácia a výsadba záhrad

  Vytvárame originálne návrhy a kompletné projekty záhrad pre rodinné domy, reprezentačné priestory firiem, rekreačné objekty a verejné priestranstvá v mestách a obciach. Čo si vymyslíme, to si nakreslíme, zrealizujeme a v prípade záujmu poskytneme aj potrebnú údržbu.

 • Projekcia a realizácia závlahových systémov

  Ručné polievanie záhrady krhlou má svoje čaro, môže však byť fyzicky a časovo náročné. Automatický zavlažovací systém pracuje spoľahlivo a autonómne bez toho, aby vás neprimerane zaťažoval. Navrhneme  a zrealizujeme ho tak, aby vaša záhrada mala vždy toľko vlahy, koľko práve potrebuje.

 • Pokladanie trávnatých kobercov

  Vypestovať si zdravý a sviežo zelený trávový koberec si vyžaduje trpezlivosť a občas aj veľa námahy. Predpestované trávnaté koberce vás jej dokážu čiastočne ušetriť. Objednajte si u nás trávnatý koberec už zajtra, my vám ho privezieme a zabezpečíme jeho odborné položenie.

 • Výsadba okrasných a ovocných stromov

  Pomôžeme vám s výberom vhodných okrasných drevín a ovocných stromov pre váš typ záhrady a zabezpečíme ich výsadbu.

 • Deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce

  Pomôžeme vám zbaviť sa nevítanej návštevy. Na tento účel sme vynikajúco vybavení potrebnými prostriedkami, profesionálnymi znalosťami a skúsenosťami.