GDPR

Informačná povinnosť Prevádzkovateľa ochrana osobných údajov | GDPR

 

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A ÚVOD

 • Prevádzkovateľ je správcom webovej stránky www.zahradnecentrum-bena.sk, prostredníctvom ktorej prichádza k získavaniu a spracúvaniu Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“), ako aj v súlade s ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a dbá na ochranu Vašich osobných údajov.
 • Prevádzkovateľom webovej stránky www.zahradnecentrum-bena.sk je spoločnosť:

Ferdinand Beňa, miestom podnikania Cyrila Gallaya 6056/6, Čáčov, 905 01 Senica, IČO: 18 041 540, zapísaný v živnostenskom  registri Okresného úradu Senica, č. živnostenského registra: 205 – 6589 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). Miesto podnikania Prevádzkovateľa je zároveň doručovacou adresou.

Prevádzkovateľ Vám poskytne všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prostredníctvom e-mailu: info@zahradnecentrum-bena.sk  alebo písomne na adrese uvedenej vyššie.

Prevádzkovateľ v súvislosti s prevádzkou webovej stránky spracúva osobné údaje za nasledujúcich podmienok:

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.KONTAKTNÝ FORMULÁR

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri vybavovaní Vašej žiadosti doručenej prostredníctvom formuláru na webovej stránke. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané pri súťaži na základe čl. 6 bod. 1 písm. f) GDPR, t. j. na základe oprávneného záujmu.

Je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, a zároveň legitímnym očakávaním Vás ako dotknutej osoby, ktorá sa chce informovať o tovaroch a službách Prevádzkovateľa, že Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva len Vaše meno a e-mailovú adresu, prípadne iné údaje, ktoré možno považovať za osobné údaje, uvedené vo Vašej žiadosti.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje počas 3 mesiacov, odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Osobné údaje sú vymazané bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane jedna z uvedených skutočností.

2.OSOBNÉ ÚDAJE ZO SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na sociálnych médiách (napr. https://www.facebook.com/zahradnecentrumbena/), a to pri prijímaní a vybavovaní Vašich správ, odpovedaní na komentáre alebo iných akciách.

Tieto osobné údaje podliehajú podmienkam spracúvania osobných údajov sociálnych sietí, pričom viac informácií o spracúvania osobných údajov na sociálnych sieťach nájdete na týchto stránkach.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K osobným údajom má prístup Prevádzkovateľ a  zamestnanci Prevádzkovateľa.  Zamestnanci Prevádzkovateľa sú poučení o zásadách spracúvania Osobných údajov a o postupoch pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sú stanovené internými predpismi Prevádzkovateľa.

Príjemcami osobných údajov sú spoločnosti Cruel Creatives s.r.o., sídlom Kalinová 1255/13, 905 01 Senica, IČO: 48 153451 a spoločnosť CBsoft, s.r.o., so sídlom Potočná 249/16, 919 01 Skalica, IČO: 36 266 281, ktoré sú poskytovateľmi marketingových a hostingových služieb.

S týmito spoločnosťami máme uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme, aby boli Vaše osobné údaje chránené.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa neuskutoční.

PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje Profilovaním, teda žiadnou formou automatizovaného spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje tak, že by akýmkoľvek spôsobom vyhodnocoval osobné aspekty týkajúce sa dotknutej osoby, predovšetkým analyzovaním alebo predvídaním aspektov Dotknutej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 Predpisy o ochrane osobných údajov ustanovujú Vaše práva ako práva dotknutých osôb. Ak spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby vo svojom mene, poskytuje Prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie a realizuje práva dotknutej osoby v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä:

 • právo odvolať súhlas: dotknutá osoba tam, kde udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať súhlas informovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom zaslania e-mailu, písomne alebo prostredníctvom odvolania súhlasu v doručenom e-maily od Prevádzkovateľa,
 • právo na prístup: dotknutá osoba má právo na informácie o tom, aké informácie má Prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii a ako osobné údaje Dotknutej osoby používa,
 • právo na opravu: dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré nie sú správne, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov, prostredníctvom zaslania e-mailu Prevádzkovateľovi alebo písomne doručením pošty Prevádzkovateľovi,
 • právo na vymazanie: dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, tzv. právo na zabudnutie. V prípade, i) ak osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali, ii) ak je odvolaný súhlas, iii) ak dotknutá osoba namieta spracúvaniu osobných údajov a iv) pod.,
 • právo na obmedzenie spracúvania: dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania v prípade, ak to umožňuje GDPR Obmedzenie spracúvania je možné najmä i) ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, ii) spracúvanie je protizákonné, iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely ďalšieho spracúvania a iv) pod.,
 • právo na prenosnosť: dotknutá osoba je oprávnená získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v bežne používanom a čitateľnom formáte, a preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe súhlasu alebo automatizovanými prostriedkami,
 • právo namietať: dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa napr. i) spracúvania na základe oprávneného záujmu alebo ii) pri profilovaní. Prevádzkovateľ nespracúva ďalej osobné údaje dotknutej osoby, ak sa nepreukáže, že má oprávnené záujmy na ďalšom spracúvaní a tie prevyšujú práva a slobody dotknutej osoby,
 • právo podať sťažnosť: dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť priamo Prevádzkovateľovi, na adrese: Ferdinand Beňa, miestom podnikania Cyrila Gallaya 6056/6, Čáčov, 905 01 Senica alebo prostredníctvom e-mailu info@zahradnecentrum-bena.sk alebo na adresu: Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č. 02 32 31 32 14 alebo e-mailom na adrese dozor@pdp.gov.sk

Prevádzkovateľ prijíma prostredníctvom interných predpisov vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutým osobám všetky informácie uvedené v tomto bode, ako aj všetky informácie v zmysle Nariadenia, pričom tieto informácie poskytuje v stručnej, transparentnej, dostupnej a ľahko zrozumiteľnej forme, ako aj na Vaše požiadanie.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi osobných údajov každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

COOKIES              

Prevádzkovateľ pre zlepšenie poskytovania služieb využíva na stránke www.zahradnecentrum-bena.sk tzv. „cookies“, ktoré zaznamenávajú informácie o každom návštevníkovi stránky, jeho zariadení, preferenciách a pod. (ďalej ako „Cookies“).

Prevádzkovateľ využíva výlučne esenciálne Cookies potrebné k zachovaniu základnej funkčnosti a analytické Cookies, ktoré sú potrebné pre zaznamenávanie návštevnosti a zdrojov návštevnosti, a sú používané na zlepšovanie jednotlivých služieb Prevádzkovateľa.

Analytické Cookies sledujeme výlučne v prípade, ak nám s takým sledovaním udelíte súhlas.

Sledovanie Cookies je možné vypnúť v prehliadači, z ktorého navštevujete www.zahradnecentrum-bena.sk alebo prostredníctvom návštevy www.zahradnecentrum-bena.sk z prehliadača v režime inkognito.

INTERNÉ PREDPISY A POSTUPY PREVÁDZKOVATEĽA PRI SPRACÚVANÍ

Keďže Prevádzkovateľ dbá na ochranu Vašich osobných údajov, Prevádzkovateľ prijal interné predpisy, prostredníctvom ktorých realizuje ochranu Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ stanovil internými predpismi zásady spracúvania osobných údajov, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní osobných údajov, postupy pri plnení žiadostí o poskytnutie informácií a realizácii práv dotknutých osôb, ako aj ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov.

Vaše žiadosti, námety, podnety ohľadom osobných údajov vybavíme vždy na základe požiadaviek.

Kontaktný Formulár

V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov a pripomienok nás neváhajte kontaktovať. Náš kvalifikovaný a odborne zaškolený personál je pripravený Vám poradiť.

Podmienky ochrany osobných údajov nájdete na podstránke GDPR
 • Projekcia, realizácia a výsadba záhrad

  Vytvárame originálne návrhy a kompletné projekty záhrad pre rodinné domy, reprezentačné priestory firiem, rekreačné objekty a verejné priestranstvá v mestách a obciach. Čo si vymyslíme, to si nakreslíme, zrealizujeme a v prípade záujmu poskytneme aj potrebnú údržbu.

 • Projekcia a realizácia závlahových systémov

  Ručné polievanie záhrady krhlou má svoje čaro, môže však byť fyzicky a časovo náročné. Automatický zavlažovací systém pracuje spoľahlivo a autonómne bez toho, aby vás neprimerane zaťažoval. Navrhneme  a zrealizujeme ho tak, aby vaša záhrada mala vždy toľko vlahy, koľko práve potrebuje.

 • Pokladanie trávnatých kobercov

  Vypestovať si zdravý a sviežo zelený trávový koberec si vyžaduje trpezlivosť a občas aj veľa námahy. Predpestované trávnaté koberce vás jej dokážu čiastočne ušetriť. Objednajte si u nás trávnatý koberec už zajtra, my vám ho privezieme a zabezpečíme jeho odborné položenie.

 • Výsadba okrasných a ovocných stromov

  Pomôžeme vám s výberom vhodných okrasných drevín a ovocných stromov pre váš typ záhrady a zabezpečíme ich výsadbu.

 • Deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce

  Pomôžeme vám zbaviť sa nevítanej návštevy. Na tento účel sme vynikajúco vybavení potrebnými prostriedkami, profesionálnymi znalosťami a skúsenosťami.